ஆவியின் பிரமாணம்

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நீதிமொழிகள் 18:21 வது வசனம் சொல்லுகிறது, மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. ஆம்! உங்கள் வாயில் இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்கள்…

Continue Reading →