விசுவாச பிரமாணம்

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, “ஆவியின் பிரமாணம்” என்ற நிகழ்ச்சியின் அனைத்து பகுதிகள் மூலமாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என்று நம்புகிறோம். கிருபை டிவியின் ​​”விசுவாச பிரமாணம்” என்ற புதிய‌ தொடருக்கு…

Continue Reading →