ஆவியின் பிரமாணம்

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நீதிமொழிகள் 18:21 வது வசனம் சொல்லுகிறது, மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. ஆம்! உங்கள் வாயில் இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்கள்…

Continue Reading →

விசுவாச பிரமாணம்

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, “ஆவியின் பிரமாணம்” என்ற நிகழ்ச்சியின் அனைத்து பகுதிகள் மூலமாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என்று நம்புகிறோம். கிருபை டிவியின் ​​”விசுவாச பிரமாணம்” என்ற புதிய‌ தொடருக்கு…

Continue Reading →