விசுவாச பிரமாணம்

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, “ஆவியின் பிரமாணம்” என்ற நிகழ்ச்சியின் அனைத்து பகுதிகள் மூலமாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என்று நம்புகிறோம். கிருபை டிவியின் ​​”விசுவாச பிரமாணம்” என்ற புதிய‌ தொடருக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். யாக்கோபு 2: 26-ல் வேதாகமம் கூறுகிறது, ‘ அப்படியே, ஆவியில்லாத சரீரம் செத்ததாயிருக்கிறதுபோல, கிரியைகளில்லாத விசுவாசமும் செத்ததாயிருக்கிறது’.
இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்கள் விசுவாசத்தை செயல்படுத்தும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை அறிக்கையிட்டு அதை உங்கள் இருதயத்தில் பதித்து கொள்ளுங்கள். இதன் மூலமாய் விசுவாசமென்னும் கேடகத்தையும்,தேவ வார்த்தை என்னும் பட்டயத்தையும் எடுத்து ஆவியின் போரில் நீங்கள் வெற்றி பெற உதவி செய்யும். வாருங்கள் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடுவோம்.ஜெயம் நம்முடையது. காத்திருங்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *